eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Oslavy 100. vroia zahjenia prevdzky na trati 196 Humenn - Stakn
Noris, 13.10.2009 (12234 pretan)

     V sobotu, 10. októbra t.r., sa uskutonili oslavy 100. výroia zahájenia prevádzky na miestnej trati Humenné – Stakín. Poda zverejneného programu mal ís z Humenného do Stakína a spä mimoriadny vlak ahaný parným rušom 477.013, ktorý má prezývku Papagáj. Na akcii mal okrem tohto ruša by aj historický motorový voze M 131.1125 Magda s prívesným vozom. Na tieto oslavy som sa vemi tešil, pretoe tu mal prís aj kamarát Peo. Z Prešova do Humenného to nie je aleko, tak som sa v sobotu ráno vybral sám do Humenného na oslavy. Trochu som mal obavy z poasia, lebo predpove nebola vemi priaznivá. O tom, ako oslavy storonice nakoniec dopadli, sa môete dozvedie v nasledujúcej fotoreportái.

V Humennom na elezninej stanici ma u akal kamarát Peo. Na koaji bol pristavený aj slávnostný vlak, na ele ktorého bol parný ruše 477.013. Súpravu tvorilo pä súasných vozov. Parný ruše 477.013 je trojvalcový trojitý tendrový ruše s usporiadaním náprav 2´D2´. Tieto rušne sa vyrábali od roku 1951 a urené boli pre prímestskú dopravu. O ruše sa vzorne stará Klub elezniných historických vozidiel v Poprade.
 
Parný ruše 477.013 
Oslavy storonice trate 196
 
Historický motorový voze M 131.1125 s prívesným tu nebol, lebo ten mal ís v rovnakom ase oproti parnému vlaku zo Stakína do Dlhého nad Cirochou, kde sa mali oba slávnostné vlaky spoji. Aj ke do odchodu zostávalo ešte dos asu, udí tu bolo u dos vea. Na prvom nástupišti vyhrávala dychovka. Viacerí fotili parný ruše na ele súpravy, tak sme sa k nim pridali aj my. Poasie tejto akcii zatia prialo, dokonca svietilo slnko. Na prvej koaji bol pristavený aj voze elezniných modelárov z Komárna, v ktorom je umiestnené modelové koajisko, ale pozrie sa na koajisko sme chceli ís a po návrate zo Stakína.
 
Humenné - slávnostný vlak s parným rušom 477.013 na ele
Oslavy storonice trate 196
 
Blíil sa as odchodu slávnostného vlaku, ktorý sa postupne napal cestujúcimi. Na 26,9 km dlhej trati do Stakína leia okrem zastávok tri elezniné stanice, v Kamenici nad Cirochou, Dlhom nad Cirochou a Snine. V prvých dvoch staniciach sú na vchodoch doteraz funkné mechanické návestidlá, preto sme sa rozhodli mimoriadny parný vlak odfoti práve na týchto miestach. Tak sme s Peom zašli do Kamenice nad Cirochou, kde sme pokali na príchod vlaku. Poas akania sme sa v rozhovore s jedným starším miestnym obanom dozvedeli o lesnej úzkokoajke, ktorá tu kedysi bola postavená. Dodnes tu v areáli vojenských lesov stojí na podstavci malý parný ruše Henschel s íslom 222. Na stanici v Kamenici akalo vea udí. Konene sa rameno mechanického návestidla presunulo do polohy „vono“ a z diaky sa ozvala parná píšala. Krátko nato sa objavil aj mimoriadny parný vlak, ktorý zastavil v stanici.
 
Kamenica nad Cirochou - parný ruše na ele vlaku
Oslavy storonice trate 196
 
My sme však neakali a na jeho odchod, ale išli sme do alšej stanice v Dlhom nad Cirochou. Tu u stál slávnostný motorový vlak tvorený motorovým vozom M 131.1125 s prívesným vozom, ktorý prišiel zo Stakína. Motorový voze M 131.1125 bol vyrobený v roku 1949, starajú sa o lenovia Klubu historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach, ktorí dali vozu pekné enské meno Magda. Aj tu v Dlhom nad Cirochou bolo na stanici vea udí, niektorí sa prišli len pozrie na parný ruše, ale mnohí sa chceli mimoriadnym parným vlakom aj previes. Netrvalo dlho a opä sa z diaky ozvala parná píšala a krátko nato sa objavil aj mimoriadny parný vlak. Tu v Dlhom nad Cirochou mal slávnostný parný vlak dlhšiu prestávku, lebo na jeho koniec bol pripojený aj mimoriadny motorový vlak. Okrem toho sa tu kriovali aj dva normálne vlaky, take na stanici bolo v tento de mimoriadne rušno, a to aj preto, e stanica má len dve dopravné a jednu manipulanú koaj.
 
Slávnostný parný vlak vchádza do stanice Dlhé nad Cirochou
Oslavy storonice trate 196
 
Dlhé nad Cirochou - Magda posunuje
Oslavy storonice trate 196
 
Ke sa blíil as odchodu slávnostného vlaku, presunuli sme sa do Sniny, kde na elezninej zastávke Snina mesto mala by odhalená pamätná tabua pripomínajúca toto okrúhle 100. výroie. Aj tu akalo na príchod parného vlaku mnostvo udí a vyhrávala tu dychovka. Po príchode parného vlaku sa celý priestor pred budovou zastávky zaplnil. Nasledoval krátky kultúrny program a slávnostný príhovor zástupcu elezníc Slovenskej republiky a primátora mesta Snina. Potom obaja slávnostné odhalili pamätnú tabuu. Okrem zastávky je v Snine aj veká elezniná stanica, ale táto leí na kraji mesta v smere do Stakína. 
 
Snina mesto - odhalenie pamätnej tabule
Oslavy storonice trate 196
 
My sme sa pomaly presunuli do cieovej stanice v Stakíne. Rovnako aj tu bolo vea miestnych, ktorí sa prišli pozrie na slávnostnú akciu. V centre pozornosti bol najmä parný ruše 477.013. Po krátkej chvíli sa udia sústredili pred staninú budovu, kde po krátkom kultúrnom programe a príhovoroch zástupcu SR a starostu obce Stakín bola odhalená druhá pamätná tabua. Po slávnostnom ceremoniáli sa súprava slávnostného vlaku zaala pripravova na návrat do Humenného. Historický motorový voze spolu s prívesným vozom sa presunul na opaný koniec súpravy, od ktorej bol medzitým odpojený parný ruše. Ten potom posunoval tak, aby sa opä dostal na elo mimoriadneho vlaku, tentoraz však tendrom dopredu. Sledujúc posunovanie sme urobili zopár záberov, a ke sa blíil as odchodu, odišli sme aj my, aby sme vlak mohli odfoti opä niekde na trati. Aj ke sa postupne obloha zatiahla, stále bolo dos svetla na fotenie.
 
Stakín - oslavy storonice trate 196
Oslavy storonice trate 196
 
Pamätná tabua v Stakíne
Oslavy storonice trate 196
 
Stakín - Papagáj posunuje na elo súpravy
Oslavy storonice trate 196
 
Na vlak sme najprv pokali pred Sninou, potom opä na stanici v Dlhom nad Cirochou a na záver ešte za stanicou v Kamenici nad Cirochou, a to pri mechanickej predzvesti. To sa obloha však u riadne zatiahla a dokonca zaalo slabo prša. Ani to nás však neodradilo, a ke parný vlak prešiel popri nás, vrátili sme sa do Kamenice nad Cirochou, aby sme odfotili aj spomínaný úzkokoajný ruše Henschel s íslom 222.
 
Slávnostný vlak vchádza do Dlhého nad Cirochou
Oslavy storonice trate 196
 
Náš výlet sme ukonili v Humennom na elezninej stanici. Tu opä posunovala súprava motorového voza s prípojným vozom a aj parný ruše 477.013, ktorý išiel zbroji. Tak sme aj napriek nie vemi dobrým podmienkam ešte chvíu fotili. Na záver sme sa išli pozrie do voza s modelovým koajiskom, ktorý bol stále otvorený pre verejnos.
 
Ako za starých ias
Oslavy storonice trate 196
 
Z histórie trate mono uvies, e jej výstavba nebola nároná na zemné práce, ale bolo potrebné postavi viacero mostov a priepustov (celkom 86). Spoiatku sa uvaovalo o predení trate zo Stakína o 28 km a do Ruského. Aj ke sa v roku 1910 vykonala verejnoprávna pochôdzka, v roku 1914 vypukla 1. svetová vojna a výstavba tohto úseku sa nerealizovala. Tra na viacerých miestach kriuje hlavnú cestu, práve na akcii som videl, e niektoré priecestia sa v súasnosti rekonštruujú, niektoré budú aj so závorami, a na elezninej trati sa pred priecestiami vybudovali priecestníky, ktoré budú rušovodia informova o stave priecestia. Táto tra je pre fotografov príalivá najmä pre spomínané funkné mechanické návestidlá a predzvesti, ktoré sú v staniciach v Kamenici nad Cirochou a Dlhom nad Cirochou. Tra bola do prevádzky uvedená 30. novembra 1909.
 
Zbrojenie parného ruša 477.013
Oslavy storonice trate 196
 
Väšina udí zo stanice v Humennom u poodchádzala a ruch na stanici utíchol. Kee as pokroil, rozlúil som sa s Peom a išiel som aj ja spokojný domov. Na záver sa chceme obaja poakova SR a ostatným spoluorganizátorom, tie Klubu historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach, Klubu elezniných historických vozidiel v Poprade a Klubu elezniných modelárov v Komárne za dobre pripravenú akciu.
 

Svisiace lnky:
Tra 196: Humenn - Stakn (27.09.2007)


Home